Polityka prywatności

 1. Administratorem Danych Osobowych Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: https://ineosgrenadier.team.pl/, zwanej dalej Serwisem internetowym, jest TEAM MP Sp. z o. o. siedzibą w Długołęce pod adresem: ul. Wrocławska 56, 55-095 Długołęka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wroclawia­ Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000940804, NIP: 8961609315, REGON: 520775595 kapitał zakładowy: 16 000 000 zł (wniesiony w całości), adres email: offroad@team.pl, zwanym dalej Administratorem Danych Osobowych.
 2. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, należy kierować na adres Administratora Danych Osobowych oraz adres e-mail wskazany w pkt 1 powyżej.
 3. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
  a) imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego przekazują nam je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy kontakcie telefonicznym, lub formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym,
  b) numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym,
  c) adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszego Serwisie internetowego przekażą nam go Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym, jak również przy kontakcie telefonicznym,
  d) adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
  e) ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników naszego Serwisu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.
 4. Każdy Użytkownik naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 5. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
  a) Za odrębnie wyrażoną zgodą dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w celu marketingu prowadzonego w formie elektronicznej bądź telefonicznej oraz realizacji badania satysfakcji Klienta, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Udzielenie zgody nie jest obowiązkowe i nie wpływa na możliwość skorzystania z innych usług oferowanych przez Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w tym zakresie dane przestaną być przetwarzane w momencie wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika,
  b) zawierania i wykonywania umów w związku z oferowanymi przez nas usługami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym zakresie dane przestaną być przetwarzane w momencie zrealizowania danej umowy,
  c) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w szczególności prowadzenia dokumentacji, wystawianie faktur, itp.  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte po spełnieniu określonych obowiązków prawnych,
  d) bieżącej komunikacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu internetowego, w tym przesłanie ofert zgodnie z żądaniem Użytkownika, jak również zawieranie i wykonywanie umów ze spółkami prawa handlowego lub innymi podmiotami gospodarczymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie odpowiedzi na dane pytanie lub pytania,
  e) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte w momencie wygaśnięcia danych roszczeń, jednak co do zasady po upływie 3- letniego okresu przedawnienia roszczeń.
 6. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są Państwo, tj. osoby, których dane dotyczą.
 7. W przypadku występowania łącz serwisów społecznościowych do kont Administratora w social media (Facebook, Instagram), między Administratorem niniejszego Serwisu internetowego, a administratorem zewnętrznej witryny występuje relacja współadministracji. Współadministracja ogranicza się wyłącznie do danych w zakresie niezbędnym do operacji związanych z funkcjonowaniem danego przycisku. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji czy dostawców serwisów społecznościowych. Naszym Współadministratorem w obrębie niniejszego Serwisu internetowego jest Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook, Instagram) z siedzibą pod adresem: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia,
 8. Co do zasady dane nie są przekazywane do Państw trzecich, ponieważ dane przetwarzane na skutek stosowania narzędzi Google Ireland Ltd. (Google Analytics) oraz Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook, Instagram) przetwarzane są na serwerach irlandzkich. Niemniej podmioty dostarczające te narzędzia mogą zostać zobowiązane do przekazania danych do p. trzecich, jeśli taki obowiązek nałożony zostanie na nie przez przepisy prawa.
 9. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą jednakże dane osobowe bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 10. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności  w ramach Serwisu internetowego ani dostarczać Państwu przesyłek z zamówionymi Produktami. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania w szczególności następującym podmiotom:
  a) świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy,
  b) obsługującym CRM.
 11. Dane osobowe użytkownika mogą być profilowane w przypadku wysyłania Użtykownikowi informacji marketingowych, po uprzednim uzyskaniu od Użytkownika na to zgody. Profilowanie będzie polegać na zaproponowaniu Użytkownikowi produktów i usług, będących w obszarze Twoich zainteresowań.
 12. Zgodnie z przepisami RODO każdy Użytkownik ma prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,
  c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
  d) wycofania zgody w dowolnym momencie,
  e) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
  f) ograniczenia przetwarzania,
  g) przenoszenia danych,
  h) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,
  i) w przypadku podstawy prawnej w postaci zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  j) niepodlegania profilowaniu,
  k) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 13. Jeżeli Użytkownik chce skorzystać ze powyższych praw, należy przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt 1 powyżej.
 14. Polityka Plików Cookies stanowi odrębny dokument znajdujący się pod adresem: www. grenadier.pl/polityka-cookies/.